DSC_0305

- Đơn vị thực hiện: Phòng phát triển thiết bị và phương pháp phân tích – Viện Khoa học Vật Liệu
- Giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: số 390/2012/ĐK/ATBXHN
- Thiết bị sử dụng: máy đo liều RADOS
- Model :RDS-30
- Serial: 340412
- Máy đã được hiệu chuẩn tại Viện Khoa học và kĩ thuật hạt nhân, số chứng chỉ: 15025

Gắn thẻ dưới:
ĐẦU TRANG
logo